Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website Onlinebroodjesbestellen.nl, een handelsnaam van Onlinebroodjesbestellen.nl. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De op deze website getoonde informatie wordt door Onlinebroodjesbestellen.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Onlinebroodjesbestellen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Onlinebroodjesbestellen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Eigendom

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Onlinebroodjesbestellen.nl. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Onlinebroodjesbestellen.nl Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Onlinebroodjesbestellen.nl, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Klachten, opmerkingen, inbreuk

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden verwijzen wij u naar het contactformulier.